Privacy verklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang voor Prints by Nature. We willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we hieronder uiteengezet hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-12-2018.

Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?
Prints by Nature, gevestigd aan Genooierweg 19 5941 NW Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
printsbynature.nl
Genooierweg 19
5941 NW Velden
+31 (0) 627065771

Persoonsgegevens die wij verwerken
Prints by Nature verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- NAW gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- Emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Prints by Nature verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een bestelling en betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen om u van informatie te verzien ten behoeve van (wijzigingen van) uw bestelling of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Het afleveren van goederen en diensten bij u;
- Prints by Nature verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Prints by Nature bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om uw bestellingen af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden
Prints by Nature verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Prints by Nature gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prints by Nature en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@printsbynature.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om u adequaat te identificeren.

Prints by Nature wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Prints by Nature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@printsbynature.nl